PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.     Üldine 

  1.1.  Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad T-Shirt Store Eesti ja iga isiku suhtes, kes liitub T-Shirt Store Eesti lojaalsusprogrammiga.

  1.2.  Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas T-Shirt Store Eesti võib seoses Kliendile pakkumiste osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta. 

  1.3.  Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. T-Shirt Store Eesti viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja T-Shirt Store Eestil on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik. 

  2.     Mõisted 

  2.1.  Klient - iga isik, kes liitub T-Shirt Store Eesti lojaalsusprogrammiga. 

  2.2.  Andmed  - lojalsusprogrammiga liitumisega seoses T-Shirt Store Eestile teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed; 

  2.3.  Anonüümsed andmed - info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud; 

  3.    T-Shirt Store Eesti Andmete kaitse põhimõtted 

  3.1.  T-Shirt Store Eesti kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks T-Shirt Store Eesti Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. T-Shirt Store Eesti lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest. 

  3.2.  T-Shirt Store Eesti peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. 

  3.3.  T-Shirt Store Eesti töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. T-Shirt Store Eesti volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest. 

  4.     Andmete kogumine

  4.1.  T-Shirt Store Eesti pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. T-Shirt Store Eesti poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub  seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient T-Shirt Store Eestile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks T-Shirt Store Eestile annab. 

  4.2.  T-Shirt Store Eesti kogub Andmeid järgmistel viisidel: 

  4.3.  T-Shirt Store Eesti saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses; 

  4.4.  Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek; 

  5.     Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks 

  5.1.  Kliendi  tuvastamiseks; 

  5.2.  Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile); 

  5.3.  Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks; 

  6.     Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil 

  6.1.  Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et T-Shirt Store Eesti kasutab Andmeid: 

  6.1.1.Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja; 

  6.1.2.Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga). 

  6.2.  Klient on andnud, või tal on võimalik anda, T-Shirt Store Eestile nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne). 

  6.3.  Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. T-Shirt Store Eesti viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest T-Shirt Store Eestile e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.

  6.4.  Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab T-Shirt Store Eesti Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks: 

  6.4.1.Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks; 

  6.4.2.Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks; 

  6.4.3.Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel; 

  6.4.4.Andmete edastamiseks T-Shirt Store Eestiga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku; 

  6.5.  T-Shirt Store Eesti võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:  

  6.5.1.Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed; 

  6.5.2.Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta; 

  6.5.3.Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);

  6.5.4.Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta). 

  7.     Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

  7.1.  Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel. 

  8.     Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil 

  8.1.  Andmete vastutav töötleja on Fifaa AS (T-Shirt Store Eesti), registrikoodiga 10222434, aadressiga Pärnu mnt 144, 11317 Tallinn. 

  8.2.  T-Shirt Store Eesti võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on T-Shirt Store Eesti partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes T-Shirt Store Eesti poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning T-Shirt Store Eestiga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Sendsmaily OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks. 

  8.3.   Volitatud isikuandmete töötlejad on AS Maksekeskus, Sendsmaily OÜ ja Outvio OÜ.

  8.4    T-Shirt Store Eesti volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel. 

  9.  Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses 

  9.1.      Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus: 

  9.1.1.  Saada T-Shirt Store Eestilt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;  

  9.1.2.  Nõuda T-Shirt Store Eestilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;  

  9.1.3.  Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule; 

  9.1.4.  Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole; 

  9.1.5.  Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.  

  10.  T-Shirt Store Eesti poole pöördumise võimalused 

  10.1.   Klient saab pöörduda T-Shirt Store Eesti poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes e-kirja teel aadressil info@fifaa.ee.